full screen background image
Meer dan 65 jaar ervaring in opleiden

Inschrijfvoorwaarden

 1. Inschrijving als cursist gebeurt door toezending (via post of website) van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Bij de inschrijving kiest de cursist een betalingsmethode. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met Dompvloet en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld.
 2. In geval van inschrijving via de website heeft de cursist 14 werkdagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.
 3. Dompvloet behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen terstond gerestitueerd.
 4. De cursist ontvangt een uitnodiging voor de eerste les, minimaal 1 week vóór aanvang van de cursus.
 5. De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus, of op een eerder tijdstip conform het bepaalde in art. 6.
 6. Annulering van de cursusovereenkomst is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
  Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus wordt € 50 in rekening gebracht.
  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 70% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  Binnen 1 week voor aanvang is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
  Bij niet deelname aan een cursus zonder annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 7. Bij annulering is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen aan dezelfde cursus op hetzelfde tijdstip. De naam van de vervanger dient schriftelijk te worden doorgegeven aan Dompvloet.
 8. Het is mogelijk een volledig betaalde cursus nogmaals te volgen op het eerstvolgende tijdstip tegen betaling van 50% van het cursusgeld, mits er plaats beschikbaar is.
 9. Kortingsacties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
 10. Het te gebruiken cursusmateriaal kan in de meeste gevallen via het instituut aangeschaft worden.  Copyright van het gebruikte cursusmateriaal berust bij Dompvloet, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het cursusmateriaal.
 11. Op algemeen erkende feestdagen wordt er geen les gegeven. Overige vakantiedata worden door de docent bekendgemaakt.
 12. Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. In geval sprake is van bedrijfsgevoelige informatie kan een geheimhoudingsverklaring onderdeel van de overeenkomst uitmaken.
 13. Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 24 uur beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 24 uur vragen, worden binnen 24 uur beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 14. Indien de cursist niet tevreden is over Dompvloet kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Dompvloet. Dit kan per brief, per e-mail of telefonisch. Binnen 1 week bevestigt Dompvloet middels een ontvangstbevestiging de ingediende klacht.
  Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Dompvloet zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 1 jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld.
  Klachten die een langere verwerkingstijd dan 4 weken vragen, worden binnen 4 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer Dompvloet uw klacht niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde (geschilarbiter) worden ingeschakeld via het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het oordeel van de geschilarbiter is voor Dompvloet bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na uitspraak van de geschilarbiter afgehandeld.